Pensii comunitare

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 1 august 2007, 1 iunie 2009, România a aplicat prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), respectiv Elveţia.

Începând cu data de 1 mai 2010, în relaţiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securităţii sociale Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În relaţia cu statele Spaţiului Economic European şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 1 aprilie 2012, respectiv 1 iunie 2012.

Stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor migranți
Stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor migranți care au realizat perioade de asigurare în România și în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Elveția.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, România aplica prevederile regulamentelor europene în domeniul securității sociale.

În relațiile dintre statele membre s-au aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72, până la data de 30 aprilie 2010, înlocuite, începând cu data de 1 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În relația cu statele Spațiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) și cu Elveția Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009 sunt aplicabile începând cu 01.04.2012, respectiv 01.06.2012.
Aceste acte normative comunitare au la bază următoarele principii:

 • Egalitatea de tratament  între cetățenii statelor membre: acordarea acelorași drepturi și impunerea acelorași obligații de securitate socială între cetățenii proprii și cei ai altor state membre, care se deplasează între statele membre, în vederea desfășurării unei activități profesionale sau a stabilirii domiciliului;
 • Determinarea legislației aplicabile, astfel încât o persoană să nu fie supusă, în același timp, mai multor legislații de securitate socială sau, dimpotrivă, să nu facă obiectul niciunei legislații;
 • Totalizarea perioadelor de asigurare în vederea stabilirii și acordării drepturilor, ceea ce presupune ca instituția competentă, la calcularea drepturilor ce îi revin unui lucrător migrant (persoana ce și-a desfășurat activitatea în mai multe state membre), ia în considerare atât perioadele de asigurare realizate în propriul stat, cât și perioadele realizate în celelalte state membre, drepturile fiind calculate de fiecare stat, proporțional cu perioada de asigurare;
 • Exportul prestațiilor, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestațiile dobândite în statele în care și-a desfășurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu;
 • Buna cooperare administrativă transfrontalieră, principiu conform căruia instituțiile statelor membre trebuie să își acorde bunele oficii și să acționeze ca și cum ar aplica propria legislație la solicitarea instituțiilor altor state membre.

Persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre ale UE, pot solicita acordarea drepturilor de pensie potrivit prevederilor regulamentelor europene în domeniul securității sociale și a legislatiei statelor în care și-au desfășurat activitatea.

În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat, în prezent, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.

Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul public de pensii din România, în cazul lucrătorilor migranți, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale și confirmate ca atare de instituțiile competente ale statelor membre implicate.

Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat, cu respectarea principiului pro rata temporis.
La momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, cererea pentru stabilirea drepturilor de pensie se depune la instituția (casa de pensii/institutia de asigurari sociale) de la locul de domiciliu al solicitantului, împreună cu documentele care dovedesc activitatea desfășurată în fiecare stat.

Particularizând, în cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state membre, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu (loc de ședere permanentă), care face toate demersurile către instituția competentă din România și după caz, din celelalte state în care și-a desfășurat activitatea, fără a fi necesară deplasarea solicitantului din țara sa de domiciliu.

Pentru stabilirea drepturilor de pensie, instituțiile competente implicate întocmesc, după caz, următoarele formulare:

 1. E202 – Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrânețe
 2. E203 – Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaș
 3. E204 – Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
 4. E205 – Atestat privind perioada totală de asiguarare
 5. E207 – Certificat privind cariera asiguratului
 6. E210 – Notificarea deciziei cu privire la o cerere de pensie
 7. E211 – Sumarul deciziilor
 8. E213 – Raport medical detaliat
 9. E001 – Formular de comunicare

După ce instituțiile competente ale statelor membre implicate își comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informațiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare, decizii pe care le vor comunica persoanei interesate și/sau celeilalte/celorlalte instituții competente.

Precizăm că nu este obligatoriu ca solicitantul să îndeplinească simultan condițiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele membre implicate, în funcție de legislația națională a fiecărui stat, fiind suficientă îndeplinirea condițiilor de pensionare din cel puțin unul dintre statele în care și-a desfășurat activitatea.

Utilizarea certificatului de viaţă – instrument de verificare administrativă
Pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiari nerezidenţi în România, a căror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie şi/sau alte drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viaţă ca instrument de verificare administrativă.

În acest scop, se utilizează modelul unic de certificat de viaţă, care constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenţi.
Certificatul de viaţă va fi emis şi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi.
Certificatul de viaţă este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă.

Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de şedere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente în termenul stabilit de aceasta.
Partea C a certificatului se completează obligatoriu de către autoritatea în fața căreia se prezintă beneficiarul nerezident.

Plata pensiilor în străinătate
Începând cu luna august 2008, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi pot primii pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de reședinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie. Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz.

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE, SEE şi Elveţia.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE şi Elveţia şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.

Începând cu 01.11.2009, prin OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost transpuse prevederile Directivei nr. 2007/64/CE, în conformitate cu care costurile aferente transferurilor între statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, într-o monedă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European sunt suportate în mod corespunzător şi proporţional de către beneficiar şi plătitor.

În vederea asigurării exportului prestaţiilor pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă. În cazul  beneficiarilor aflați în evidența Casei Județene de Pensii Sălaj, transmiterea declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul Casei Județene de Pensii SălajB-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, județul Sălasau prin e-mail, scanate, la adresa electronică public@cjpsalaj.ro .