Documentele de interes public

LISTA DOCUMENTE DE

INTERES PUBLIC

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei;
Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice;
Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
Regulamentul intern al Casei Judeţene de Pensii Sălaj;
Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;
Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
Declaraţii de avere;
Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear;

Documente produse/gestionate de institutie

LISTA DOCUMENTE GESTIONATE DE

INSTITUTIE

Acte normative
Borderouri de expediere corespondenţă
Borderouri speciale pentru plata drepturilor
Carta de audit intern
Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă
Codul de conduită specific domeniului de activitate
Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)
Condică de prezenţă
Chestionare
Decizii emise de directorul executiv
Decizii privind stabilirea drepturilor
Decizii privind stabilirea debitelor
Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziţii publice
Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri
Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
Dosare de achiziţie publică
Dosare profesionale
Dosare de audit public intern
Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată
Documentaţie de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
Documentaţia privind reprezentarea în instanţă

Formulare specifice domeniului de activitate
Hotărâri emise de comisiile de aplicare a legilor speciale
Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)
Metodologii de lucru, norme interne
Note de prezentare
Petiţii
Planuri multianuale şi anuale de audit
Procese verbale de control, note de constatare
Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru
Programe şi strategii în domeniu
Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern /Managerial
Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
Rapoarte şi analize
Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
Referate
Registre de evidenţă
Registre intrare – ieşire corespondenţă
Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată
Regulamentul intern
Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
Situaţii periodice privind domeniul de activitate
Situatii statistice
Statele de funcţii