Ajutorul de deces

Începând cu data de 12 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, conform prevederilor art. 16 din același act normativ, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.690 lei;

Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei;

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul decesului asiguratului cât și în cazul decesului unui membru de familie al acestuia, competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate începând cu data de 01.01.2018, vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani de către Casa Județeană de Pensii Sălaj.

SUNT CONSIDERAŢI MEMBRI DE FAMILIE

 1. soţul/soţia
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi in plasament familial sau cei incredinţaţi spre creştere şi educare familiei, in varstă de pană la 18 ani sau, dacă işi continuă studiile, pană la terminarea acestora, fără a depaşi varsta de 26 ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de varstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă inaintea varstelor menţionate;
 3. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

DE CE ACTE AVEŢI NEVOIE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI DE DECES

 1. cerere tip;
 2. certificat de deces (original şi copie);
 3. actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 4. acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul acre atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 5. acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (facturi, chitanțe pe numele solicitantului);
 6. în cazul decesului asiguratului sau a unui membru de familie a persoanei asigurate, se va prezenta adeverință/dispoziție de la angajator cu mențiunea că la data decesului persoana este asigurată în sistemul public de pensii.