Ajutorul de deces

IMPORTANT

Vă informăm că, ajutorul de deces se acordă cu respectarea Legii nr. 263/2010 şi HG nr. 257/2011, respectiv  pe baza certificatului de deces şi a celorlalte acte doveditoare , în original.

Documentele pot fi depuse personal sau pot fi transmise cu serviciile de curierat cu confirmare de primire,  în original, după care se va efectua plata în cont bancar sau mandat postal.

Pentru informatii suplimentare va rugăm să ne contactați la adresa de email public@cjpsalaj.ro.
Menționăm că ajutorul de deces poate fi solicitat în termenul general de prescripție de 3 ani de la data decesului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art.20 din Legea nr.422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul decesului asiguratului cât și în cazul decesului unui membru de familie al acestuia, competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate începând cu data de 01.01.2018, vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani de către Casa Județeană de Pensii Sălaj.

SUNT CONSIDERAŢI MEMBRI DE FAMILIE

 1. soţul/soţia
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi in plasament familial sau cei incredinţaţi spre creştere şi educare familiei, in varstă de pană la 18 ani sau, dacă işi continuă studiile, pană la terminarea acestora, fără a depaşi varsta de 26 ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de varstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă inaintea varstelor menţionate;
 3. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

DE CE ACTE AVEŢI NEVOIE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI DE DECES

 1. cerere tip;
 2. declarație ajutor deces;
 3. certificat de deces (original şi copie);
 4. actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
 5. acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul acre atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 6. acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (facturi, chitanțe pe numele solicitantului);
 7. în cazul decesului asiguratului sau a unui membru de familie a persoanei asigurate, se va prezenta adeverință/dispoziție de la angajator cu mențiunea că la data decesului persoana este asigurată în sistemul public de pensii;
 8. extras de cont bancar (dacă există).