Asigurarea in sistemul unitar de pensii publice

Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Sălaj.

În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractual de asicurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Sălaj.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.550 lei.

În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 638 lei/lună (2.550 lei X 25% = 638 lei).

Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25%.

Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria Casei Județene de Pensii Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria SĂLAJ.

Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.  

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a Casei Județene de Pensii Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurt este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 privind cumpărarea de vechime în muncă, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Noua valoare de 2.550 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 ianuarie 2022 în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.